At downloade

Vilkår og betingelser Thuiswinkel

Disse generelle vilkår og betingelser for den hollandske Thuiswinkel Organisation (herefter: Thuiswinkel.org) er blevet etableret i samråd med forbrugerforeningen inden for rammerne af Self-Regulation Consultation Coordination Group (CZ) i Social and Economic Council og indgår i i kraft den 1. juni 2014.

Indholdsfortegnelse:

Artikel 1 – Definitioner

Artikel 2 – Iværksætterens identitet

Artikel 3 – Anvendelse

Artikel 4 – Tilbuddet

Artikel 5 – Aftalen

Artikel 6 – Fortrydelsesret

Artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

Artikel 8 – Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostningerne hertil

Artikel 9 – Forpligtelser for iværksætteren ved tilbagetrækning

Artikel 10 – Udelukkelsesret til fortrydelse

Artikel 11 – Prisen

Artikel 12 – Overholdelse og ekstra garanti

Artikel 13 – Levering og udførelse

Artikel 14 – Varighed af transaktioner: varighed, annullering og fornyelse

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klageprocedure

Artikel 17 – Tvister

Artikel 18 – Branchegaranti

Artikel 19 – Supplerende eller afvigende bestemmelser

Artikel 20 – Ændring af de generelle vilkår og betingelser Thuiswinkel

Artikel 1 – Definitioner


I disse vilkår og betingelser:

 • Tillægsaftale: en aftale, hvorved forbrugeren erhverver produkter, digitalt indhold og/eller tjenester i forbindelse med en fjernsalgsaftale, og disse varer, digitalt indhold og/eller tjenester leveres af iværksætteren eller af tredjemand på grundlag af en aftale mellem denne tredjepart og iværksætteren;
 • 2. Betænkningstid: den frist, inden for hvilken forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 • 3. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler i forbindelse med hans erhverv, forretning, håndværk eller erhverv;
 • 4. Dag: kalenderdag;
 • 5. Digitalt indhold: data produceret og leveret i digital form;
 • 6. Løbende ydeevnekontrakt: en aftale, der strækker sig til regelmæssig levering af varer, tjenester og/eller digitalt indhold i en vis periode;
 • 7. Holdbar databærer: ethvert værktøj - herunder e-mail - der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at opbevare oplysninger, der er rettet til ham personligt på en måde, der letter fremtidig konsultation eller brug i en periode, der er tilpasset det formål, hvortil information er tilsigtet, og som muliggør uændret gengivelse af den lagrede information;
 • 8. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 • 9. Iværksætter: den fysiske eller juridiske person, der er medlem af Thuiswinkel.org, og som tilbyder produkter, (adgang til) digitalt indhold og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
 • 10. Fjernsalgsaftale: en aftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren inden for rammerne af et organiseret system for fjernsalg af produkter, digitalt indhold og/eller tjenester, hvorved der til og med aftalens indgåelse gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
 • 11. Modelfortrydelsesformular: den europæiske modelfortrydelsesformular, der er inkluderet i bilag I til disse vilkår og betingelser; Bilag I behøver ikke gøres tilgængeligt, hvis forbrugeren ikke har fortrydelsesret med hensyn til sin ordre;
 • 12. Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbruger og iværksætter skal mødes i samme lokale på samme tid.


Artikel 2 – Iværksætterens identitet

Iværksætternavn: Kendor Products BV

Handel under navnet/navnene:
– Doornbikes

Forretningsadresse:
Størrelse 25
6987 ER GIESBEEK
Telefonnummer: 0313633110

Tilgængelighed:

Fra mandag til fredag ​​fra 09:00 til 18:00

E-mail adresse: info@doornbikes.nl

Handelskammernummer: 69640246

Momsnummer: NL857952638B01

Artikel 3 – Anvendelse

 • Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernaftale indgået mellem iværksætteren og forbrugeren.
 • 2. Inden aftalen om fjernsalg indgås, vil teksten i disse generelle vilkår og betingelser blive gjort tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke med rimelighed er muligt, vil iværksætteren inden indgåelsen af ​​fjernsalgsaftalen angive, hvordan de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og at de hurtigst muligt efter anmodning fra forbrugeren vil blive tilsendt gratis. .
 • 3. Såfremt fjernsalgsaftalen er indgået elektronisk i modsætning til det foregående stykke, og inden fjernaftalens indgåelse, kan teksten til disse almindelige vilkår stilles til rådighed for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at de kan læses af de i stk. forbruger, forbruger kan lagres på en enkel måde på en holdbar databærer. Såfremt dette ikke med rimelighed er muligt, vil det inden indgåelse af fjernsalgsaftalen blive angivet, hvor de almindelige vilkår og betingelser kan gennemses elektronisk, og at de vil blive tilsendt gratis efter anmodning fra forbrugeren elektronisk eller på anden måde.
 • 4. Såfremt der ud over disse almindelige betingelser gælder specifikke produkt- eller servicebetingelser, finder 2. og 3. afsnit tilsvarende anvendelse, og forbrugeren kan altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest relevant for ham i tilfælde af modstridende vilkår. og betingelser er gunstige.


Artikel 4 – Tilbuddet

 • Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 • 2. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og præcis beskrivelse af de tilbudte produkter, digitale indhold og/eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at muliggøre en korrekt vurdering af tilbuddet fra forbrugerens side. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter, tjenester og/eller digitale indhold. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
 • 3. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accept af tilbuddet.

Artikel 5 – Aftalen

 • 1. Aftalen indgås med forbehold af bestemmelserne i stk. 4 på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og overholder de tilsvarende betingelser.
 • 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af ​​accepten af ​​tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af ​​denne accept ikke er bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren ophæve aftalen.
 • 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data og sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren træffe passende sikkerhedsforanstaltninger.
 • 4. Iværksætteren kan - inden for juridiske rammer - informere sig om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de fakta og faktorer, der har betydning for en ansvarlig indgåelse af fjernsalgsaftalen. Hvis iværksætteren på baggrund af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, er han berettiget til at afslå en bestilling eller anmodning med begrundelse eller til at knytte særlige betingelser til gennemførelsen.
 • 5. Iværksætteren sender følgende information, skriftligt eller på en sådan måde, at forbrugeren kan opbevare dem på en tilgængelig måde på en holdbar databærer, senest ved levering af produktet, tjenesten eller det digitale indhold til forbrugeren:
 • a. besøgsadressen for iværksætterens virksomhed, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
 • b. betingelserne for og måden, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
 • c. oplysningerne om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
 • d. prisen inklusive alle afgifter på produktet, tjenesten eller det digitale indhold; i givet fald leveringsomkostninger; og betalingsmåden, leveringen eller opfyldelsen af ​​fjernsalgsaftalen;
 • e. kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er af ubestemt varighed;
 • f. hvis forbrugeren har fortrydelsesret, modelformularen til fortrydelsesretten.
 • 6. Ved en længerevarende handel gælder bestemmelsen i det foregående stykke kun for første levering.


Artikel 6 – Fortrydelsesret

Efter produkter:

 • 1. Forbrugeren kan uden begrundelse ophæve en aftale om køb af en vare i en fortrydelsesfrist på 14 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men ikke forpligte ham til at angive sin(e) årsag(er).
 • 2. Den i stk. 1 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter, at forbrugeren eller en af ​​forbrugeren på forhånd udpeget tredjemand, som ikke er transportøren, har modtaget produktet, eller:
 • a. hvis forbrugeren har bestilt flere produkter i samme ordre: den dag, hvor forbrugeren eller en af ​​denne udpeget tredjemand har modtaget det sidste produkt. Iværksætteren kan, forudsat at han tydeligt har informeret forbrugeren om dette forud for bestillingsprocessen, afvise en ordre på flere produkter med forskellige leveringstider.
 • b. hvis leveringen af ​​et produkt består af flere forsendelser eller dele: den dag, hvor forbrugeren eller en af ​​denne udpeget tredjemand har modtaget den sidste forsendelse eller den sidste del;
 • c. ved aftaler om regelmæssig levering af produkter i en bestemt periode: den dag, hvor forbrugeren eller en af ​​denne udpeget tredjemand har modtaget det første produkt.

For tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på en materialebærer:

 • Forbrugeren kan uden begrundelse ophæve en serviceaftale og en aftale om levering af digitalt indhold, der ikke er leveret på et håndgribeligt medie i løbet af 14 dage. Iværksætteren kan spørge forbrugeren om årsagen til fortrydelsen, men ikke forpligte ham til at angive sin(e) årsag(er).
 • 4. Den i stk. 3 nævnte fortrydelsesfrist begynder dagen efter aftalens indgåelse.

Forlænget fortrydelsesfrist for produkter, tjenester og digitalt indhold, der ikke leveres på en materialebærer, hvis der ikke gives oplysninger om fortrydelsesretten:

 • Hvis iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten eller modelformularen til fortrydelsesret, udløber refleksionsperioden tolv måneder efter udløbet af den oprindelige betænkningstid bestemt i overensstemmelse med de foregående afsnit i denne artikel .
 • 6. Hvis iværksætteren har givet forbrugeren de i det foregående afsnit nævnte oplysninger inden for tolv måneder efter den oprindelige fortrydelsesperiodes begyndelsesdato, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren modtog den information.

Artikel 7 – Forbrugerens forpligtelser i fortrydelsesperioden

 • I fortrydelsesperioden vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen med omhu. Han vil kun udpakke eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at fastslå produktets art, egenskaber og funktion. Udgangspunktet er her, at forbrugeren kun må håndtere og besigtige varen, som han ville have lov til i en butik.
 • 2. Forbrugeren hæfter alene for værdiforringelse af varen, der er et resultat af en måde at håndtere varen på, der går ud over, hvad der er tilladt i stk.
 • 3. Forbrugeren er ikke ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis iværksætteren ikke har givet ham alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten før eller ved aftalens indgåelse.


Artikel 8 – Forbrugerens udøvelse af fortrydelsesretten og omkostningerne hertil

 • Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal han inden for fortrydelsesfristen meddele dette til iværksætteren ved hjælp af modelfortrydelsesformularen eller på anden entydig måde.
 • 2. Så hurtigt som muligt, men inden for 30 dage fra dagen efter meddelelsen omhandlet i stk. 1, skal forbrugeren returnere produktet eller udlevere det til (en autoriseret repræsentant for) iværksætteren. Dette er ikke nødvendigt, hvis iværksætteren har tilbudt at afhente produktet selv. Forbrugeren har under alle omstændigheder overholdt returfristen, hvis han returnerer varen inden fortrydelsesfristens udløb.
 • 3. Forbrugeren returnerer produktet med alt medfølgende tilbehør, hvis det med rimelighed er muligt i den originale stand og emballage, og i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner fra iværksætteren.
 • 4. Risikoen og bevisbyrden for korrekt og rettidig udøvelse af fortrydelsesretten ligger hos forbrugeren.
 • 5. Forbrugeren afholder de direkte omkostninger ved returnering af varen. Hvis iværksætteren ikke har indberettet, at forbrugeren skal afholde disse omkostninger, eller hvis iværksætteren angiver, at han selv vil afholde omkostningerne, skal forbrugeren ikke afholde omkostningerne til returnering af varerne.
 • 6. Såfremt forbrugeren fortryder efter først udtrykkeligt at have anmodet om, at udførelsen af ​​ydelsen eller levering af gas, vand eller elektricitet, der ikke er klargjort til salg, påbegyndes i en begrænset mængde eller bestemt mængde i fortrydelsesperioden, skal forbrugeren er iværksætteren et beløb, der står i forhold til den del af forpligtelsen, som er opfyldt af iværksætteren på fortrydelsestidspunktet, sammenlignet med den fulde opfyldelse af forpligtelsen.
 • 7. Forbrugeren afholder ingen omkostninger til udførelse af ydelser eller levering af vand, gas eller elektricitet, der ikke er klargjort til salg i en begrænset mængde eller mængde, eller til levering af fjernvarme, hvis:
 • iværksætteren ikke har givet forbrugeren de lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, refusion af omkostninger i tilfælde af fortrydelse eller modelformularen til fortrydelse, eller;
 • b. forbrugeren ikke udtrykkeligt har anmodet om påbegyndelse af udførelsen af ​​ydelsen eller levering af gas, vand, elektricitet eller fjernvarme i fortrydelsesperioden.
 • 8. Forbrugeren afholder ingen omkostninger for hel eller delvis levering af digitalt indhold, der ikke leveres på et håndgribeligt medium, hvis:
 • han ikke forud for levering udtrykkeligt har accepteret at påbegynde opfyldelse af aftalen inden udløbet af fortrydelsesfristen;
 • b. han ikke har erkendt at miste sin fortrydelsesret ved at give sit samtykke; eller
 • c. iværksætteren har undladt at bekræfte denne erklæring fra forbrugeren.
 • 9. Såfremt forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, opløses alle yderligere aftaler ved lov.


Artikel 9 – Forpligtelser for iværksætteren ved tilbagetrækning

 • Hvis iværksætteren gør meddelelsen om fortrydelse fra forbrugeren elektronisk mulig, sender han straks en bekræftelse på modtagelsen efter modtagelsen af ​​denne meddelelse.
 • 2. Iværksætteren refunderer alle betalinger foretaget af forbrugeren, herunder eventuelle leveringsomkostninger, som iværksættes opkræver for det returnerede produkt, umiddelbart men inden for 14 dage efter den dag, hvor forbrugeren meddeler ham tilbagetrækningen. Medmindre iværksætteren tilbyder at afhente produktet selv, kan han vente med at betale tilbage, indtil han har modtaget produktet, eller indtil forbrugeren viser, at han har returneret varen, alt efter hvad der er først.
 • 3. Iværksætteren anvender samme betalingsmiddel, som forbrugeren har brugt til refusion, medmindre forbrugeren accepterer en anden metode. Tilbagebetalingen er gratis for forbrugeren.
 • 4. Hvis forbrugeren har valgt en dyrere leveringsmåde end den billigste standardlevering, skal iværksætteren ikke tilbagebetale meromkostningerne for den dyrere metode.


Artikel 10 – Udelukkelsesret til fortrydelse

Iværksætteren kan udelukke følgende produkter og ydelser fra fortrydelsesretten, men kun hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i det mindste rettidigt til aftalens indgåelse:

 • 1. Produkter eller tjenester, hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har indflydelse på, og som kan forekomme inden for fortrydelsesfristen
 • 2. Aftaler indgået under en offentlig auktion. Ved offentlig auktion forstås en salgsmetode, hvor produkter, digitalt indhold og/eller tjenester udbydes af iværksætteren til forbrugeren, der personligt er til stede eller får mulighed for at være personligt til stede på auktionen, under tilsyn af en auktionsholder, og hvor den valgte budgiver er forpligtet til at købe produkterne, det digitale indhold og/eller tjenesterne;
 • 3. Serviceaftaler efter fuld udførelse af tjenesten, men kun hvis:
 • a. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
 • b. forbrugeren har erklæret, at han vil miste sin fortrydelsesret, så snart iværksætteren har fuldført aftalen;
 • 4. Pakkerejser som nævnt i artikel 7:500 i den hollandske civillovbog og aftaler om passagerbefordring;
 • 5. Serviceaftaler om levering af indkvartering, hvis aftalen indeholder en bestemt dato eller periode for udførelse og andet end til boligformål, godstransport, biludlejning og catering;
 • 6. Aftaler vedrørende fritidsaktiviteter, hvis aftalen fastsætter en bestemt dato eller periode for dens gennemførelse;
 • 7. Produkter fremstillet efter forbrugerspecifikationer, som ikke er præfabrikerede, og som er fremstillet på grundlag af et individuelt valg eller beslutning fra forbrugeren, eller som klart er beregnet til en bestemt person;
 • 8. Produkter, der fordærves hurtigt eller har en begrænset holdbarhed;
 • 9. Forseglede produkter, der ikke er egnede til at blive returneret af hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, og hvor forseglingen er brudt efter levering;
 • 10. Produkter, der er uigenkaldeligt blandet med andre produkter efter levering på grund af deres art;
 • 11. Alkoholholdige drikkevarer, hvis pris var aftalt ved aftalens indgåelse, men leveringen først kan finde sted efter 30 dage, og hvis faktiske værdi afhænger af udsving i markedet, som iværksætteren ikke har indflydelse på. ;
 • 12. Forseglede lyd-, videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt efter levering;
 • 13. Aviser, tidsskrifter eller blade, med undtagelse af abonnementer herpå;
 • 14. Levering af andet digitalt indhold end på et håndgribeligt medie, men kun hvis:
 • a. udførelsen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige forudgående samtykke; og
 • b. forbrugeren har erklæret, at han derved mister sin fortrydelsesret.


Artikel 11 – Prisen

 • 1. I den i tilbuddet angivne gyldighedsperiode forhøjes priserne på de udbudte produkter og/eller ydelser ikke, bortset fra prisændringer som følge af ændringer i momssatser.
 • 2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller ydelser, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har indflydelse på, med variable priser. Denne afhængighed af udsving og at eventuelle angivne priser er målpriser fremgår af tilbuddet.
 • 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de er en følge af lovbestemmelser eller bestemmelser.
 • 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har betinget dette og:
 • a. de er resultatet af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
 • b. forbrugeren har bemyndigelse til at hæve aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 • 5. Priserne angivet i tilbuddet af produkter eller ydelser er inklusive moms.


Artikel 12 – Overholdelse af aftalen og ekstra garanti

 • 1. Iværksætteren garanterer, at produkterne og/eller ydelserne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er anført i tilbuddet, de rimelige krav til forsvarlighed og/eller anvendelighed samt de juridiske krav, der eksisterer på datoen for aftalens indgåelse. /eller offentlige regler. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normalt brug.
 • 2. En yderligere garanti stillet af iværksætteren, dennes leverandør, producent eller importør begrænser aldrig de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren på grundlag af aftalen, hvis iværksætteren har undladt at opfylde sin del af aftalen.
 • 3. Ved en supplerende garanti forstås enhver forpligtelse for iværksætteren, dennes leverandør, importør eller producent, hvori han overdrager visse rettigheder eller krav til forbrugeren, som går ud over, hvad han er retligt forpligtet til at gøre i tilfælde af, at han har undladt at opfylde sin del af kontrakten aftalen.


Artikel 13 – Levering og udførelse

 • 1. Iværksætteren vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af ydelser.
 • 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til iværksætteren.
 • 3. Under iagttagelse af det anførte i pkt. 4 i disse almindelige betingelser, vil iværksætteren eksekvere accepterede ordrer hurtigt, dog senest inden for 30 dage, medmindre en anden leveringsperiode er aftalt. Hvis leveringen er forsinket, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren få besked herom senest 30 dage efter, han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger og er berettiget til en eventuel erstatning.
 • 4. Efter opløsning i overensstemmelse med det foregående afsnit refunderer iværksætteren straks det beløb, som forbrugeren har betalt.
 • 5. Risikoen for beskadigelse og/eller tab af produkter påhviler iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en på forhånd udpeget repræsentant og meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 14 – Varighed af transaktioner: varighed, annullering og fornyelse

Aflysning:

 • 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en aftale, der er indgået på ubestemt tid, og som strækker sig til løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, under overholdelse af de aftalte fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på nej. mere end en måned.
 • 2. Forbrugeren kan opsige en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som strækker sig til løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, til enhver tid henimod udløbet af den tidsbegrænsede periode under overholdelse af det aftalte. fortrydelsesregler og en opsigelsesfrist på højst en måned.
 • 3. Forbrugeren kan anvende de i de foregående stykker nævnte aftaler:
 • annullere til enhver tid og ikke være begrænset til annullering på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
 • b. i det mindste annullere på samme måde, som de er indgået af ham;
 • c. opsige altid med samme opsigelsesfrist, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Udvidelse:

 • 4. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af produkter (herunder el) eller ydelser, må ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 • 5. I modsætning til det foregående stykke kan en aftale, der er indgået for et bestemt tidsrum, og som omfatter løbende udbringning af dagblade, ugeaviser og blade, stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på højst 3 måneder, hvis forbrugeren har forlænget denne kan opsige aftalen ved forlængelsens udløb med et varsel på højst en måned.
 • 6. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter løbende levering af varer eller ydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, såfremt forbrugeren til enhver tid kan opsige en opsigelsesfrist på højst 1 stk. måned. Opsigelsesfristen er maksimalt tre måneder, hvis aftalen strækker sig til den almindelige, men mindre end én gang om måneden, udbringning af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner.
 • 7. En aftale med begrænset varighed om regelmæssig levering af dag-, nyheds- og ugeaviser og magasiner (prøve- eller introabonnement) videreføres ikke stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.

Varighed:

 • Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen efter et år med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og rimelighed modsætter sig opsigelse inden udløbet af den aftalte frist.


Artikel 15 – Betaling

 • Medmindre andet er fastsat i aftalen eller tillægsbetingelserne, skal de skyldige beløb af forbrugeren betales senest 30 dage efter fortrydelsesfristens indtræden, eller i mangel af fortrydelsesfrist inden 30 dage efter aftalens indgåelse. I tilfælde af en aftale om levering af en ydelse begynder denne frist dagen efter, at forbrugeren har modtaget bekræftelse på aftalen.
 • 2. Ved salg af produkter til forbrugere kan forbrugeren aldrig forpligtes til at betale mere end 50 % forud i de almindelige handelsbetingelser. Når forudbetaling er fastsat, kan forbrugeren ikke gøre nogen rettigheder gældende vedrørende udførelsen af ​​den/de pågældende ordre eller ydelse(r), før den fastsatte forudbetaling er foretaget.
 • 3. Forbrugeren er forpligtet til straks at indberette unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er givet eller oplyst til iværksætteren.
 • 4. Hvis forbrugeren ikke opfylder sine betalingsforpligtelser rettidigt, efter at han er blevet informeret af iværksætteren om den forsinkede betaling, og iværksætteren har givet forbrugeren en frist på 30 dage til stadig at opfylde sine betalingsforpligtelser, hvis betaling ikke er foretaget inden for denne 30-dages periode, forfalder den lovpligtige rente af det stadig skyldige beløb, og iværksætteren er berettiget til at opkræve de udenretslige inkassoomkostninger, som han har pådraget sig. Disse indsamlingsomkostninger udgør maksimalt: 15 % på udestående beløb op til € 2.500; 10 % på de næste € 2.500.= og 5 % på de næste € 5.000.= med et minimum på € 40,=. Iværksætteren kan fravige de angivne beløb og procenter til fordel for forbrugeren.


Artikel 16 – Klageprocedure

 • 1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 • 2. Klager over aftalens gennemførelse skal indgives fuldstændigt og klart beskrevet til iværksætteren inden for rimelig tid efter, at forbrugeren har opdaget manglerne.
 • 3. Klager indgivet til iværksætteren vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra datoen for modtagelsen. Hvis en klage kræver en overskuelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for fristen på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en angivelse af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 • 4. En klage over et produkt, en tjeneste eller en ydelse fra iværksætteren kan også indgives via en klageformular på forbrugersiden på hjemmesiden for Thuiswinkel.org www.thuiswinkel.org. Klagen vil derefter blive sendt til både den relevante iværksætter og Thuiswinkel.org.
 • 5. Forbrugeren skal give iværksætteren mindst 4 uger til at løse klagen i gensidig samråd. Efter denne periode opstår der en tvist, der er underlagt tvistbilæggelsesproceduren.


Artikel 17 – Tvister

 • 1. Kun hollandsk lov gælder for aftaler mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for.
 • 2. Tvister mellem forbrugeren og iværksætteren om indgåelse eller opfyldelse af aftaler med hensyn til produkter og ydelser, der skal leveres eller leveres af denne iværksætter, kan under overholdelse af nedenstående bestemmelser forelægges af både forbrugeren og iværksætteren til Thuiswinkel Disputes Committee, PO Box 90600, 2509 LP i Haag (www.sgc.nl).
 • 3. En tvist vil kun blive behandlet af Tvistighedsnævnet, hvis forbrugeren først har indgivet sin klage til iværksætteren inden for rimelig tid.
 • 4. Fører klagen ikke til en løsning, skal tvisten indgives skriftligt til Tvistighedsnævnet eller i anden form, som fastsættes af nævnet senest 12 måneder efter den dato, hvor forbrugeren indgav klagen til klagenævnet. entreprenør.
 • 5. Hvis forbrugeren ønsker at forelægge en tvist for Tvistighedsudvalget, er iværksætteren bundet af dette valg. Forbrugeren melder dette helst først til iværksætteren.
 • 6. Hvis iværksætteren ønsker at forelægge en tvist for Tvistighedsudvalget, skal forbrugeren inden 5 uger efter skriftlig anmodning fra iværksætteren skriftligt tilkendegive, om han ønsker det, eller om han ønsker, at tvisten behandles af den kompetente. myndighed. ret. Hvis iværksætteren ikke hører forbrugerens valg inden for en periode på fem uger, er iværksætteren berettiget til at indbringe tvisten for den kompetente domstol.
 • 7. Tvistighedsudvalget træffer afgørelse på de betingelser, der er fastsat i tvistighedsudvalgets vedtægter (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). Tvistighedsnævnets afgørelser træffes i form af bindende rådgivning.
 • 8. Tvistighedsnævnet behandler ikke en tvist eller ophører med behandlingen af ​​den, hvis iværksætteren har fået betalingsstandsning, er gået konkurs eller reelt har opsagt sin erhvervsvirksomhed, før en tvist er behandlet af udvalget ved retsmødet og en endelig beslutning er truffet.
 • 9. Hvis der ud over Thuiswinkel-tvistkomitéen er en anden tvistkomité, der er anerkendt eller tilknyttet Stichting Disputes Committees for Consumer Affairs (SGC) eller Complaints Institute for Financial Services (Kifid), er kompetent, vil Thuiswinkel-tvistudvalget være kompetent. ansvarlig for tvister hovedsagelig vedrørende metoden til fjernsalg eller tjenester. For alle andre tvister, den anden anerkendte tvistkomité, der er tilknyttet SGC eller Kifid.

Artikel 18 – Branchegaranti

 • 1. Thuiswinkel.org garanterer overholdelse af den bindende rådgivning fra Thuiswinkel-tvistudvalget fra sine medlemmer, medmindre medlemmet beslutter at indsende den bindende rådgivning til retten til revision inden for to måneder efter afsendelsen. Denne garanti genopstår, hvis den bindende rådgivning er blevet stadfæstet efter gennemgang af retten, og dommen, der viser dette, er blevet endelig. Thuiswinkel.org betaler dette beløb til forbrugeren op til et maksimumsbeløb på €10.000 pr. bindende rådgivning. For beløb større end €10.000 pr. bindende rådgivning, betales €10.000. For selvrisikoen har Thuiswinkel.org en indsats for at sikre, at medlemmet overholder den bindende rådgivning.
 • 2. Anvendelse af denne garanti kræver, at forbrugeren fremsætter en skriftlig appel til Thuiswinkel.org, og at han overfører sit krav mod iværksætteren til Thuiswinkel.org.
 • Hvis kravet mod iværksætteren overstiger € 10.000, tilbydes forbrugeren at overføre sit krav, i det omfang det overstiger beløbet på € 10.000, til Thuiswinkel.org, hvorefter denne organisation vil foretage betalingen i eget navn og for egen regning. vil anmode om dette i retten for at tilfredsstille forbrugeren.


Artikel 19 – Supplerende eller afvigende bestemmelser

Yderligere eller afvigende bestemmelser fra disse almindelige betingelser må ikke være til ugunst for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.

Artikel 20 – Ændring af de generelle vilkår og betingelser Thuiswinkel

 • 1. Thuiswinkel.org vil ikke ændre disse generelle vilkår og betingelser undtagen i samråd med Forbrugerforeningen.
 • 2. Ændringer af disse vilkår og betingelser træder først i kraft, efter at de er blevet offentliggjort på en passende måde, under forudsætning af, at i tilfælde af gældende ændringer i løbet af et tilbud, vil den for forbrugeren gunstigste bestemmelse have forrang.

Thuiswinkel.org

www.homeshop.org

Horaplantsoen 20, 6717 LT Ede

Postboks 7001, 6710 CB Ede

Bilag I: Modelfortrydelsesformular

Modelfortrydelsesformular

(udfyld og returner kun denne formular, hvis du ønsker at annullere kontrakten)

 • Til: [iværksætterens navn]
 • [iværksætter med geografisk adresse]
 • [faxnummer iværksætter, hvis tilgængelig]
 • [e-mail-adresse eller elektronisk adresse på iværksætter]
 • b. Jeg/vi* aktie(r)* informerer dig hermed om, at jeg/vi* vedrørende vores aftale
 • salg af følgende produkter: [beskrivelse af produkt]*
 • levering af følgende digitale indhold: [digital content designation]*
 • levering af følgende ydelse: [udpegning af tjeneste]*,
 • tilbagekaldt/tilbagekaldt*
 • c. Bestilt den*/modtaget den* [dato for bestilling af tjenester eller kvittering for produkter]
 • d. [Navn på forbruger(e)]
 • e. [Adresse forbruger(e)]
 • f. [Signaturforbruger(e)] (kun hvis denne formular indsendes på papir)

* Overstreg det, der ikke er relevant, eller udfyld det, der er gældende.

Yderligere betingelser for cykeludlejning
Ud over Thuiswinkel-betingelserne anvender Doornbikes lejeaftalen og lejebetingelserne fra BOVAG i tilfælde af cykeludlejning.